Algemene voorwaarden

Update: regeling vanaf 1 mei 2023.

Artikel 1: Algemene bepalingen

1/ Fitcoach Sofie houdt zich bezig met: de organisatie van groepslessen sport, de organisatie van sportieve events en de organisatie van sportcoaching voor bedrijven.

2/ Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Fitcoach Sofie, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van Fitcoach Sofie en overeenkomsten tussen Fitcoach Sofie en haar opdrachtgever, hierna te noemen: “Inschrijver” voor sporters die deelnemen aan groepslessen of events en “Opdrachtgever” voor bedrijven.

3/ Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Fitcoach Sofie en de Opdrachtgever of Inschrijver zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst

I.f.v. groepslessen en events:

1/ Alle aanbiedingen door Fitcoach Sofie aan de Inschrijver uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2/ Een inschrijving komt tot stand door het invullen van het inschrijfformulier om te kunnen deelnemen aan sportlessen en events. De Inschrijver neemt dit op. Wie inschrijft voor een reeks, gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. Ze worden opgenomen in het inschrijfformulier.

I.f.v. sportcoaching voor bedrijven:

1/ Alle aanbiedingen door Fitcoach Sofie aan de Opdrachtgever uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2/ Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen Fitcoach Sofie en haar opdrachtgever.

Artikel 3: Prijzen en betaling

I.f.v. groepslessen en events:

1/ Alle door Fitcoach Sofie opgegeven prijzen voor groepslessen en events zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De gepubliceerde inschrijvingsprijs is een vast bedrag. Dit omvat alle kosten, materiaal, verzekering, accommodatie, voorbereiding en coaching. Betalingen dienen steeds inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.

2/ Inschrijvingen voor groepslessen of events zijn steeds definitief en onherroepelijk. Inschrijvers die niet opdagen en na één of meer aanmaningen niet betalen, krijgen geen mogelijkheid om opnieuw in te schrijven.

3/ Betalen kan via overschrijving en contant. Betalen per overschrijving dient te gebeuren ten laatste drie dagen voor de eerste les plaatsvindt. Overschrijven kan op rekening van Fitcoach Sofie. Deze info volgt na inschrijving voor een reeks.

I.f.v. sportcoaching voor bedrijven:

1/ Alle door Fitcoach Sofie opgegeven prijzen voor groepslessen en events zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen steeds inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.

2/ Door Fitcoach Sofie opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is Fitcoach Sofie gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.

3/ Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

4/ Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal Opdrachtgever, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

Artikel 4: Klachten

I.f.v. groepslessen en events:

1/ Klachten over groepslessen of events kunnen tot 15 kalenderdagen na het feit waarover geklaagd wordt, gemeld worden. Deze klacht wordt intern opgelost.

2/ Reclamatie schort de verplichtingen van de Inschrijver niet op.

I.f.v. sportcoaching voor bedrijven:

1/ Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient zij uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever jegens Fitcoach Sofie vervalt.

2/ Reclamatie schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 5: Annulering, ontbinding en opzegging

I.f.v. groepslessen en events:

1/ Een annulatie door de Inschrijver: kan uitsluitend via mail (fitcoachsofie@outlook.be) gemeld worden, minstens 3 dagen voor de eerste les plaatsvindt. Annulaties of ristorno’s worden vanaf 01 april 2022 uitsluitend terugbetaald via een tegoedmail en enkel indien minstens 3 dagen voor de start van een reeks gemeld. Deze tegoedmail kan aangewend worden om in de toekomst terug te komen bij Fitcoach Sofie. De Inschrijver is het volledige reeksbedrag verschuldigd bij laattijdige annulatie.

2/ Afwezigheden met doktersattest: omzetting naar een tegoed vanaf de 3e ziekteweek. Het attest wordt meteen per mail aan Fitcoach Sofie (fitcoachsofie@outlook.be) overgemaakt. Een medisch attest met een duur korter dan 3 ziekteweken geeft geen recht op een tegoed. Medische attesten die later dan week 2 binnengebracht worden, worden niet meer verrekend. Gemiste lessen kunnen ingehaald worden. Zie punt 3.

3/ Afwezigheden zonder doktersattest:

  • Kan je een les niet komen en wil je die graag inhalen? Verwittig dan op voorhand (doe dit via e-mail: fitcoachsofie@outlook.be) dat je de les niet kunt volgen. Op voorhand = ten laatste de dag zelf om 13 uur. 
    Geen aanvragen via sms, whatsapp, messenger, instagram-DM, reactie op posts, telefoon. Enkel wie tijdig verwittigt, kan de les inhalen.

  • Wil je graag een les inhalen? Stuur min. 24 uur op voorhand een e-mail (fitcoachsofie@outlook.be) met jouw gewenste les. Dit wordt gecheckt volgens de beschikbaarheden. Mailen om de dag zelf in te halen is niet meer mogelijk. 

    Inhalen kan tot zolang de reeks loopt; inhaalbeurten worden niet meegenomen naar volgende reeksen.

4/ Een annulatie van een les door Fitcoach Sofie wegens ziekte of andere uitzonderlijke omstandigheden: Fitcoach Sofie stelt een vervanger aan of de les wordt uitgesteld naar een later tijdstip. Dit wordt transparant gecommuniceerd via e-mail en de socials.

I.f.v. sportcoaching voor bedrijven:

1/ Fitcoach Sofie kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

a.    de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

b.    de Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;

c.    ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;

d.    de Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

e.    de Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

2/ Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

3/ Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Fitcoach Sofie bij tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.

4/ Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Fitcoach Sofie zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 6: Beeld- en fotomateriaal

Beeldmateriaal gemaakt tijdens de groepslessen kan voor publicitaire doeleinden gebruikt worden door Fitcoach Sofie. Inschrijver en Opdrachtgever gaan hiertoe akkoord namens het inschrijfformulier en de overeenkomst. De voorkeur kan steeds gewijzigd worden via mail.

Artikel 7: Privacy

Fitcoach Sofie gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich aan de voorwaarden van de Europese privacywet.